Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25

בחזרה לעברי - דבר עברית! רשימת מלים

איך אומרים בעברית גיאולוגיה ? ואיך אומרים בעברית גיאוגרפיה ?
איך אומרים בעברית הסטוריה ? פילוסופיה? ביולוגיה? בוטניקה?
איך אומרים בעברית מתמטיקה? אריתמטיקה? טריגו - טריגונומטריה? לוגיקה?
איך אומרים בעברית אסטרונומיה? איך אומרים אקטואליה?
בבית הספר קראו לזה שיעורי מולדת, ותולדות ארץ ישראל, חשבון, החי והצומח, וחכמת ישראל.
אך כיום קוראים לזה בלועזות. מדוע? זו ה"מגמה".
והנה שמות עבריים לתחומי המדע והלימוד:
 • גיאולוגיה - מדעי כדור הארץ או מדכ"א שנשמע כמו מטקה.
 • וגיאוגרפיה - מדעי הארצות
 • קארטוגרפיה - מדעי המיפוי
 • ארכיאולוגיה - מדעי החפירות
 • אוקיאנוגרפיה - חקר הימים והאגמים
 • הסטוריה - דברי הימים, תולדות, ימות עולם
זכור ימות עולם!
בינו שנות דור ודור!
שאל אביך - ויגדך,
זקניך - ויאמרו לך! (פרשת האזינו, ספר דברים)
 • מתמטיקה - חשבון (או: חשבון גבוה, אם רצונכם להפריד מאריתמטיקה - חיבור וחיסור)
 • אריתמטיקה - חשבון פשוט, חיבור וחיסור כפל וחילוק
 • לוגיקה - תורת ההגיון, מדעי ההגיון
 • טריגונומטריה - תורת התשבורת (מופיע בכתבי הרמב"ם ותרגומיו)
 • אסטרונומיה - תכונה, מדעי החלל, תכונת הכוכבים.
 • אקטואליה - חדשות, ענייני השעה, מבזקים עדכניים, 'מה קוֹרֶה?'
 • פילוסופיה - הגות, מדעי ההגות, מדעי החכמה
 • ארכיאולוגיה - מדעי העתיקות, חקר עתיקות
 • אנטרופולגיה - חקר חברות אדם (או החי והצומח), מדעי חברות האדם (או החי והצומח)
 • אקולוגיה - מדעי הסביבה, הגנת הסביבה, איכות הסביבה, הטבע והנוף, חי צומח ונוף טבעי
 • ססטיינביליטי - קיימות, מקיים
 • ביולוגיה - מדעי החיים, חקר החי והצומח
 • בוטניקה - מדעי הצמח, חקר הצומח
 • פאונה - הצומח
 • פיסיולוגיה - מדעי הגוף
 • דוקטור - רופא, ואינג'ניר - המהנדס
 • נוירולוגיה - מדעי המח, מדעי העצבים
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.