ויקעברית wikivrit Wiki
Advertisement

ניתן ליצור תיעוד על היחידה הזאת בדף יחידה:ספרי קודש/תיעוד

function main(f)
	frame = f
	if mw.title.getCurrentTitle()["namespace"] == 3 -- no user conversation namespace
		then return end
	local input = require("יחידה:ספרי קודש/" .. frame.args["type"])
	names = input[1]
	renames = input[2]
	data = input[3]
	syntax = input[4]
	numbered = input[5]
	checkparam = input[6]
	suggestions = input[7]
	morechecks = input[8]
	getnumbers = input[9]
	c = "[[קטגוריה: שגיאות קריאה לתבניות ספרי קודש]] "
	if mw.title.getCurrentTitle()["namespace"] == 2 or
			mw.title.getCurrentTitle()["namespace"] % 2 == 1 -- user or conversation namespace
		then c = "[[קטגוריה: שגיאות קריאה לתבניות ספרי קודש|*]] " end
	c = c .. " (בקריאה ל[[תבנית:" .. frame.args["type"] .. "]]) "
	fpar = frame.args["par"] or ""
	fpar1 = frame.args["par1"] or ""
	if frame.args["book"] == nil or frame.args["book"] == ""
		then aserror("חסר שם ה" .. syntax["book"]) end
	if frame.args["chapter"] == nil or frame.args["chapter"] == ""
		then aserror("חסר מספר " .. syntax["chapter"]) end
	local book = checkbook(frame.args["book"])
	local bookdata = data[book]
	if find1(frame.args["chapter"] .. fpar .. fpar1, '"') > 0
			or find1(frame.args["chapter"] .. fpar .. fpar1, "'") > 0
		then aserror("יש להוריד את כל סימני ' " .. 'או " מתוך הפרמטרים') end
	if find1(frame.args["chapter"], '-') > 0
		then aserror("יש לציין מספר " .. syntax["chapter"] .. " אחד בלבד, ניתן להפריד באמצעות |") end
	if find1(fpar .. fpar1, '-') > 0
		then aserror("יש לציין מספר ".. syntax["par"] .. " אחד בלבד בכל פרמטר, ניתן להפריד באמצעות |") end
	local chapter = checknum(frame.args["chapter"])
	local par, par1
	if fpar == ""
		then par = 1
		elseif getnumbers and tonumber(fpar) then
			par = tonumber(fpar)
		else
			par = checknum(fpar)
		end
	if fpar1 == ""
		then par1 = 2
		elseif getnumbers and tonumber(fpar1) then
			par1 = tonumber(fpar1)
		else
			par1 = checknum(fpar1)
		end
	if chapter > #bookdata
		then aserror("אין " .. syntax["chapter"] .. " " .. frame.args["chapter"]
			.. " ב" .. syntax["book"] .. " " .. bookname) end
	if par > bookdata[chapter] and fpar ~= "" and frame.args["par"] ~= nil
		then aserror("אין " .. syntax["par"] .. " " .. fpar .. " ב" .. syntax["chapter"] .. " " ..
			frame.args["chapter"] .. " ב" .. syntax["book"] .. " " .. bookname) end
	if par1 > bookdata[chapter] and fpar1 ~= ""
		then aserror("אין " .. syntax["par"] .. " " .. fpar1 .. " ב" .. syntax["chapter"] .. " " ..
			frame.args["chapter"] .. " ב" .. syntax["book"] .. " " .. bookname) end
	if par1 == par and fpar1 ~= ""
		then aserror("שני הפרמטרים המציינים אותו מספר " .. syntax["par"]) end
	if par1 < par and fpar1 ~= ""
		then aserror("יש לשים את ה" .. syntax["pars"] .. " בסדר עולה") end
	if fpar == "" and fpar1 ~= ""
		then aserror("אין לציין " .. syntax["par"] .. " סיום ללא " .. syntax["par"] .. " התחלה") end
	local pframe = frame:getParent()
	if pframe ~= nil
		then if pframe.args[tostring(numbered + 1)] ~= nil
				then aserror("יש להעביר לכל היותר " .. numbered .. " פרמטרים") end
			for p, pp in pairs(pframe.args) do
				if not checkparam(p)
					then aserror('נמצא פרמטר לא בשימוש "' .. p .. '="') end
			end end
	if morechecks ~= nil
		then morechecks({book = bookname, chapter = chapter, fpar = fpar})
	end
end

function checknum(hnum)
	if toheb(fromheb(hnum)) == hnum
		then return fromheb(hnum) end
	aserror("מספר עברי " .. hnum .. " לא מוכר")
end

function fromheb(num)
	local ans = 0
	local str = num
	while len1(str) > 0 do
		if mw.ustring.byte(sub1(str, 1, 1)) == 226
			then aserror("יש להקליד את כל התבנית מחדש") end
		if numberstable[sub1(str, 1, 1)] == nil
			then if sub1(str, 1, 1) == " "
					then aserror("רווח מיותר בתוך פרמטר " .. sub1(str, 1, 1))
					else aserror("אות עברית לא ידועה " .. sub1(str, 1, 1)) end end
						--mw.ustring.byte(sub1(str, 1, 1)).." ".. mw.ustring.byte("ב"))
		ans = ans + numberstable[sub1(str, 1, 1)]
		str = sub1(str, 2, len1(str))
	end
	return ans
end

function toheb(num)
	if num > 799
		then aserror("המספר " .. num .. " גדול מדי") end
	local third = num % 10
	local second = (((num - third) / 10) % 10) * 10
	local first = num - third - second
	local firstdigit = tohebdigit(first)
	local seconddigit = tohebdigit(second)
	local thirddigit = tohebdigit(third)
	if second == 10 and third == 5
		then seconddigit = "ט"
			thirddigit = "ו" end
	if second == 10 and third == 6
		then seconddigit = "ט"
			thirddigit = "ז" end
	return firstdigit .. seconddigit .. thirddigit
end

function sub1(str, from, to)
	return mw.ustring.sub(str, from, to)
end
 
function find1(str, what, where)
	return mw.ustring.find(str, what, where, true) or 0
end
 
function len1(s)
	if (s == nil) then
		return 0 end
	return mw.ustring.len(s)
end

numberstable = {
	["א"] = 1, ["ב"] = 2, ["ג"] = 3, ["ד"] = 4, ["ה"] = 5,
	["ו"] = 6, ["ז"] = 7, ["ח"] = 8, ["ט"] = 9, ["י"] = 10, 
	["כ"] = 20, ["ל"] = 30, ["מ"] = 40, ["נ"] = 50, ["ס"] = 60,
	["ע"] = 70, ["פ"] = 80, ["צ"] = 90, ["ק"] = 100, ["ר"] = 200,
	["ש"] = 300, ["ת"] = 400, ["תק"] = 500, ["תר"] = 600,
	["תש"] = 700, ["תת"] = 800}

function tohebdigit(digit)
	if digit == 0
		then return "" end
	for d, dd in pairs(numberstable) do
		if digit == dd
			then return d end
	end
	aserror("ספרה" .. digit .. "לא נמצאה")
end

function checkbook(book)
	bookname = book
	local ans = 0
	local str = book
	while len1(str) > 0 do
		if mw.ustring.byte(sub1(str, 1, 1)) == 226
			then aserror("יש להקליד את כל התבנית מחדש") end
		str = sub1(str, 2, len1(str))
	end
	for r, rr in pairs(renames) do
		if r == book
			then book = rr end
	end
	for n, nn in pairs(names) do
		if nn == book
			then return n end
	end
	if 1 == find1(book, syntax["book"] .. " ")
		then aserror('יש להשמיט את מילה "' .. syntax["book"] .. '" מתוך הפרמטר') end
	if suggestions[book] ~= nil
		then aserror("אין " .. syntax["book"] .. " " .. bookname ..
				", האם הכוונה היא ל" .. suggestions[book] .. "?") end
	aserror("אין " .. syntax["book"] .. " " .. book)
end

function aserror(message)
	error(c .. message, 0)
end

return {main = main}
Advertisement