ויקעברית אגזוז ויקעברית אגזוסט איך אומרים בעברית אגזוז

אגזוז exhaust - צינור הפליטה, (בתעשייה:) צינור עשן, ארובה, צינור מפלט

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.